carte provence
VERBE IRREGULIÉ - 2
grasse

CULI [ou] CUEIE (cueillir, to pick, pflücken)
Endicatiéu presènt culisse [ou] cueie, cueies, cuei, cuièn, cuiès, cueion Emperatiéu culisse, culissen, culissès [ou] cuie, cuien, cuiès
Endicatiéu imperfèt culissiéu [ou] cusiéu... Sujontiéu presènt que culigue [ou] que cueie...
Endicatiéu passat defini culiguère [ou] cuïguère... Sujontiéu imperfèt que culiguèsse...
Endicatiéu futur culirai... Participe presènt culissènt [ou] cuiènt
Coundiciounau culiriéu... Participe passat culi, culido
CURBI (couvrir, to cover, decken)
Endicatiéu pres`nt cuerbe, cuerbes, cuerb, curbèn, curbès, cuerbon Emperatiéu cuerbe, curben, curbès
Endicatiéu imperf`t curbiéu... Sujontiéu pres`nt que cuerbe [ou] que curbigue...
Endicatiéu passat defini curbiguère... Sujontiéu imperf`t que curbiguèsse...
Endicatiéu futur curbirai... Participe presènt curbènt
Coundiciounau curbiriéu... Participe passat cubert, cuberto
DESTRUIRE (détruire, to destroy, zerstören)
Endicatiéu presènt destruise, destruises, destruis, destruisèn Participe presènt destruisènt
Endicatiéu passat defini destruiguère... Participe passat destrui, destruicho [ou] destru, destrudo
Sujontiéu presènt destruigue...

DEURE (devoir, to owe, sollen)
Endicatiéu presènt dève, dèves, dèu, devèn, devès, dèvon Sujontiéu presènt que dègue...
Endicatiéu imperfèt deviéu... Sujontiéu imperfèt que deguèsse...
Endicatiéu passat defini deguère... Participe presènt devènt, deguènt
Endicatiéu futur déurai... [ou] devrai... Participe passat degu, degudo
Coundiciounau déuriéu...[ou] devriéu...

DIRE (dire, to say, sagen)
Endicatiéu presènt dise, dises, dis, disèn, disès, dison Emperatiéu digo [ou] dis, diguen, digas
Endicatiéu imperfèt disiéu... Sujontiéu presènt que digue...
Endicatiéu passat defini diguère... Sujontiéu imperfèt que diguèsse...
Endicatiéu futur dirai... Participe presènt disènt
Coundiciounau diriéu... Participe passat di, dicho
DOURMI (dormir, to sleep, schlafen)
Endicatiéu presènt dorme, dormes, dor [ou] dron, dourmèn, dourmès, dormon Emperatiéu dorme [ou] dor, dourmen, dourmès
Endicatiéu imperfèt dourmiéu... Sujontiéu presènt que dorme [ou] que dourmigue...
Endicatiéu passat defini dourmiguère... Sujontiéu imperfèt que dourmiguèsse...
Endicatiéu futur dourmirai... Participe presènt dourmènt
Coundiciounau dourmiriéu... Participe passat dourmi
DURBI (ouvrir, to open, aufmachen) = CURBI
ESCRIEURE (écrire, to write, schreiben)
Endicatiéu presènt escrive, escrives, escriéu [ou] escréu, escrivèn, escrivès, escrivon Emperatiéu escrive [ou] escriéu, escriven, escrivès
Endicatiéu imperfèt escriviéu... Sujontiéu presènt qu'escrigue...
Endicatiéu passat defini escriguère... Sujontiéu imperfèt qu'escriguèsse...
Endicatiéu futur escrirai... [ou] escréurai... Participe presènt escrivènt
Coundiciounau escririéu... [ou] escréuriéu... Participe passat escri, escricho
FAIRE (faire, to make(to do), machen)
Endicatiéu presènt fau, fas, fai [ou] fa, fasèn, fasès, fan Emperatiéu fai, fasen, fasès
Endicatiéu imperfèt fasiéu... Sujontiéu presènt que fague...
Endicatiéu passat defini faguère... Sujontiéu imperfèt que faguèsse
Endicatiéu futur farai... Participe presènt fasènt
Coundiciounau fariéu... Participe passat fa, facho
FALE (falloir, to need, müssen)
Endicatiéu presènt fau Sujontiéu presènt que faugue
Endicatiéu imperfèt falié Sujontiéu imperfèt que fauguèsse
Endicatiéu passat defini fauguè Participe presènt falènt
Endicatiéu futur faudra Participe passat faugu
Coundiciounau faudrié

FALI (faillir, to fail, verletzen)
Endicatiéu presènt faie, faies, faie, faièn, faiès, faion [ou] falisse, falisses, falis, falissèn, falissès, falisson Sujontiéu presènt que faie... [ou] que falisse...
Endicatiéu imperfèt falissiéu... Sujontiéu imperfèt que faliguèsse...
Endicatiéu passat defini faliguère... Participe presènt faiènt [ou] falissènt


Participe passat fali, falido
FEGNE (feindre, to dissimulate, sich verstellen) = CREGNE
Endicatiéu futur fegnirai... Participe passat fen, fencho
Coundiciounau fegniriéu...

FOUIR (fouir, to dig, ausheben)
Endicatiéu presènt fose, foses, fos [ou] foui, fousèn, fousès, foson Emperatiéu fose, fousen, fousès
Endicatiéu imperfèt fousiéu... Sujontiéu presènt que fose...
Endicatiéu passat defini fouseguère... Sujontiéu imperfèt que fouseguèsse...
Endicatiéu futur fousirai... Participe presènt fousènt
Coundiciounau fousiriéu... Participe passat fos, fosso [ou] fousegu, fousegudo
JOUGNE (joindre, to join, zusammenfügen)
Endicatiéu presènt jougne, jougnes, joun, jougnèn, jougnès, jougnon Emperatiéu jougne [ou] joun, jougnen, jougnès
Endicatiéu imperfèt jougniéu... Sujontiéu presènt que jougne...
Endicatiéu passat defini jougneguère... Sujontiéu imperfèt que jougneguèsse...
Endicatiéu futur jougneirai... Participe presènt jougnènt
Coundiciounau jougneiriéu... Participe passat joun, jouncho
MOURE (mouvoir, to move, in Bewegung bringen)
Endicatiéu presènt move, moves, mòu, mouvèn, mouvès, movon Emperatiéu mòu [ou] move, mouven, mouvès
Endicatiéu imperfèt móuviéu... Sujontiéu presènt que mòugue...
Endicatiéu passat defini móuguère... Sujontiéu imperfèt que móuguèsse...
Endicatiéu futur móurai... Participe presènt mouvènt
Coundiciounau móuriéu... Participe passat mougu, mougudo
Pages  1  2  3  4